عنوان دوره: فصیح خوانی
فصیح خوانی
نام استاد: خانم نیاورانی
محل برگزاری: طبقه سوم
تعداد کلاسهای این دوره: 20 جلسه
تاریخ شروع دوره: 9 مهرماه 97
تاریخ پایان دوره: 20 اسفند 97
ساعات برگزاری دوره: دوشنبه 8/30 الی 10
توضیحات: هزینه کل دوره 110/000 تومان می باشد