عنوان دوره: مفاهیم قرآن ( تکمیلی)
مفاهیم قرآن ( تکمیلی)
نام استاد: خانم فرزین
محل برگزاری: طبقه سوم
تعداد کلاسهای این دوره: 20 جلسه
تاریخ شروع دوره: 15 مهرماه 97
تاریخ پایان دوره: 15 اسفند 97
ساعات برگزاری دوره: دوشنبه 8/30 الی 10
توضیحات: هزینه دوره 130/000 تومان می باشد.