عنوان دوره: قرائت عملی
قرائت عملی
نام استاد: خانم موسوی
محل برگزاری: طبقه سوم
تعداد کلاسهای این دوره: 20 جلسه
تاریخ شروع دوره: 10 مهرماه 97
تاریخ پایان دوره: 21 اسفند 97
ساعات برگزاری دوره: سه شنبه 10 الی 11/30
توضیحات: هزینه دوره 110/000 تومان