تجوید پیشرفته
جستجوی کلمات: تجوید پیشرفته


تجوید 3 ب
تاریخ انتشار :۱۳۹۷/۰۷/۳۰ تعداد بازدید : 897

هزینه کل دوره ( سه ماهه ) 800/000 ریال


تطبیق و بداهه عبدالباسط
تاریخ انتشار :۱۳۹۷/۰۷/۳۰ تعداد بازدید : 1369

هزینه کل دوره ( سه ماهه ) 800/000 ریال


تجوید 2
تاریخ انتشار :۱۳۹۷/۰۷/۳۰ تعداد بازدید : 1412

هزینه کل دوره ( سه ماهه ) 800/000 ریال


تجوید 3 الف
تاریخ انتشار :۱۳۹۷/۰۷/۳۰ تعداد بازدید : 1444

هزینه کل دوره ( سه ماهه ) 800/000 ریال