اُنس با قرآن
اُنس با قرآن

تاریخ انتشار :۱۳۹۷/۰۸/۰۱
اُنس با قرآن

سبک زندگی در نگاه رهبر معظم انقلاب


 اگر با قرآن اُنس گرفتیم، آن وقت این فرصت و این مجال پیدا خواهد شد که صاحبان فکر از قشرهای مختلف، بر روی نکات قرآنی تدبّر کنند، چیزهایی را از قرآن استفاده کنند، استنباط کنند، بفهمند و به سؤالات گوناگون جواب بدهند. منظورم از سؤالات، شبهه ها نیست؛ منظور سؤالاتِ درباره ی زندگی است، زندگی کردن. الان میلیون ها سؤال در مقابل ما است. وقتی که یک جامعه ای با یک حکومتی، زندگی را به سمت آرمانهایی دارد حرکت میدهد و حرکت میکند، این [جامعه] با هزاران هزار سؤال مواجه است؛ در نوع ارتباطات، در نوع رفتار، در نوع موضع گیری ها، در نوع دشمنی و دوستی ها، در نوع برخورد با مال، در نوع برخورد با امور دنیا؛ اینها همه سؤالاتی است که مطرح است؛ همه ی این سؤالها جواب دارد. بشریّت گمراه و بدبخت شد، به خاطر اینکه جوابهای درست این سؤالها را پیدا نکرد. بدبختی امروز دنیا -و بشر- به خاطر این است که جوابهای درست را به این سؤالها بلد نشد، فرا نگرفت؛ پاسخهای غلط، پاسخهای انحرافی، پاسخهای گمراه کننده دریافت کرد، به ذهنش رسید، عمل کرد، [لذا] امروز رسیده به اینجا؛ دنیا امنیّت ندارد، صفا ندارد، معنویّت ندارد، آرامش روحی ندارد، دلهای آحاد جامعه با یکدیگر صاف نیست؛ این وضعیّت امروز دنیا است، همه ی دنیا این جور است. 

بیانات در محفل انس با قرآن کریم ۱۳۹۶/۰۳/۰۶

http://farsi.khamenei.ir