اطلاعیه آموزشی شماره 5
اطلاعیه آموزشی شماره 5

تاریخ انتشار :۱۳۹۹/۰۳/۰۳
اطلاعیه آموزشی شماره 5

بازگشایی


بازگشایی کلاس‌های آموزشی مؤسسه قرآنی احسن الحدیث

 در پی بازگشایی مراکز آموزشی، مؤسسه قرآنی احسن الحدیث از شنبه 17 خرداد ماه؛  تصمیم به  بازگشایی تدریجی برخی از کلاس‌های آموزشی را دارد.

 که در رأس آنها کلاس‌های روز جمعه و  بازگشایی جلسه آموزش تخصصی تجوید قرآن کریم با حضور استاد سیدمحسن موسوی بلده می‌باشد.

کلاس های آموزشی :

 1. کلاس صبح جمعه استاد سیدمحسن موسوی بلده  از جمعه مورخ 23 خرداد ماه 

2. جلسه استاد محمدرضا پورزرگری از شنبه 31 خرداد ماه 

3. جلسه استاد حاج احمد مرادی از سه شنبه 20 خرداد ماه 

4. جلسه استاد علی سرآبادانی از چهارشنبه 21 خرداد ماه 

5. واحد خواهران نیز از روز دوشنبه 19 خرداد ماه کلاس ها دایر و پاسخگوی مراجعه کنندگان خواهند بود.

و دیگر کلاس های آموزشی  و فوق برنامه ها متعاقباَ اعلام خواهد شد.

کلیه کلاس ها با رعایت طرح فاصله گذاری اجتماعی و رعایت پروتکل های بهداشتی و ضدعفونی دست ها قبل ورود به کلاس و همچنین ضد عفونی محیط کلاسها دایر خواهد شد. 

و شرکت کنندگان ملزم به حضور با ماسک و دستکش هستند.